top of page
Front001.jpg
logo_18px.png

組 織 架 構

第五屆常務理事會 (排名不分先後)

榮譽會長                        梁智鴻醫生    盧文端先生 譚錦球博士    


                                        高永文醫生    鄭淇德博士 蘇長榮先生    

 

  
              
永遠會長                        鄧清河先生    彭一庭先生    蔡榮星博士

 

  
              
              
會長                                范榮彰博士  

       
              
主席                                吳金龍先生

 

         
              
常務副會長                   王顯碩先生    鄧蕙敏女士    鄧灝康先生


                                       曾建成先生    曾晞雯女士    周國華先生

  

                                       楊瑞華先生    丘忠航先生


                                        
              
副會長                           伍庭光先生    馮宏業先生    吳皓樞先生

                                       駱廷恩先生    李錦慶先生    黃勤道先生

                                       

                                       王健文先生    溫子傑先生    黎家恩先生

      

                                       吳爾鎬先生

 


              
理事                              林家輝先生    蘇麗珍女士    張守華先生

                                      李慧敏女士    何家安先生    陳嘉駿先生

                                      梁嘉裕先生    石寶德先生    陳瑞和先生

                                      陳秋嫻女士


                                                             

              
法律顧問                     梁美芬博士    林 峰律師     謝偉俊律師

 

                                     簡慧敏律師

 

 

bottom of page